Screenshots
Full screenshot showing a process view
Full screenshot showing a service view
Full screenshot showing a modules view
Full screenshot showing an IP view
Full screenshot showing a driver view
Full screenshot showing a startup view
Full screenshot showing a system information view